Regulamin

Regulamin Serwisów internetowych

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin ustala zasady zasady korzystania i funkcjonowania Serwisów internetowych:

 1. https://www.beeactive.pl
 2. https://www.walkingsport.pl
 3. https://www.centrumszkoleniakadr.pl
 4. https://www.sloma.in
 5. https://www.sklep.beeactive.pl
 6. https://www.coachingwruchu.pl

 

2. Warunkiem korzystania ze Serwisu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3. Aktualna wersja Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie pod adresem http://www.beeactive.pl/index.php/regulamin, który można również nieodpłatnie pobrać w formacie pliku PDF.

§ 2. Definicje Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

1. Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Serwisu.

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Serwisu. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

3. Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności „Polityką Prywatności”.

4. Serwis Internetowy, Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresami www.beeactive.pl, www.walkingsport.pl, www.centrumszkoleniakadr.pl, www.sloma.in, www.coachingwruchu.pl, www.sklep.beeactive.pl za pośrednictwem których Klient może dokonywać zakupów określonych Towarów i Usług.

6. Towar – produkty prezentowane w ramach Serwisu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności sprzęt sportowy, książki oraz publikacje innego rodzaju.

7. Usługa – usługi prezentowane w ramach Serwisu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności szkolenia.

8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów lub Usług zawarta pomiędzy Właścicielem Serwisu a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego.

9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.)

10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

11. Właściciel Serwisu – Centrum Szkolenia Kadr Szymon Słoma z siedzibą w Chorzowie, pod adresem: ul. Odrowążów 12/16, 41-506 Chorzów, NIP: 627-247-58-78, REGON: 241165711.

12. Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze w ramach Serwisu określonych Towarów lub Usług, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Właścicielem Serwisu Umowy Sprzedaży tych Towarów lub Usług na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

§ 3. Techniczne warunki korzystania z serwisu

1. Korzystanie ze Serwisu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:

 1. posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows,
 2. zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies, oraz
 3. posiadania aktywnego konta poczty e-mail.

2. Właściel uprawniony jest do prowadzenia prac konserwacyjnych w Serwisie, w wyniku których mogą powstać czasowe utrudnienia. Na czas prowadzonych zmian aktualizacji serwis może zostać wyłączony. W tym czasie korzystanie z usług bedzie niemożliwe. 

3. Właścicel uprawniony jest do umieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych.

4. Klient, korzystając ze Serwisu zobowiązany jest w szczególności do:

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. korzystania ze Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów Serwisu,
 3. niewykorzystywania Serwisu do przesyłania lub zamieszczania w ramach Serwisu niezamówionej Informacji Handlowej (spamu),
 4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Serwisu wyłącznie dla swojego osobistego użytku,
 5. korzystania ze Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).

§ 4. Składanie i realizacja zamówień

1. W celu zamówienia Towaru lub Usługi za pośrednictwem Serwisu należy wejść na stronę internetową www.beeactive.pl, www.walkingsport.pl, www.centrumszkoleniakadr.pl, www.kursytelemarku.pl, www.sloma.in, www.sklep.beeactive.pl, www.naukawindsurfingu.pl lub www.zostanmistrzemnarciarstwa.pl, a następnie dokonać wyboru Towaru lub Usługi, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Serwisu.

2. Wybór przez Klienta zamawianych Towarów lub Usług (w tym ich rodzaju oraz liczby) dokonywany jest poprzez wypełnienie określonego formularza.

3. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:

 1. imienia i nazwiska (a w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą – imienia i nazwiska osoby składającej w jego imieniu Zamówienie),
 2. adresu dostawy (tj. ulicy, nr domu, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, kraju),
 3. numeru i adresu paczkomatu, w przypadku wyboru takiej opcji dostawy,
 4. numeru telefonu, oraz
 5. adresu e-mail, a także akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego, jako „Akceptuję regulamin”, "Zapoznałem  się i akceptuję Politykę Prywatności", a następnie wysłanie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam Zamówienie”, „Zamawiam” lub „Wyślij”.

4. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Towary lub Usługi.

5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Potwierdzam Zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Towarów lub Usług, zarówno co do ich rodzaju i liczby (ilości), jak również co do formy płatności oraz miejsca i sposobu ich dostawy.

6. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Potwierdzam Zamówienie”, ma świadomość iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Właścicielowi Serwisu zapłaty.

7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia z Właścicielem Serwisu Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

8. Po złożeniu Zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

9. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 8 powyżej. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.

10. Dostawa Zamówienia odbywa się po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty na konto Właściciela Serwisu. Koszt dostawy ponosi Klient w całości.

11. W przypadku niektórych produktów dopuszcza się pokrycie kosztów dostawy przez Właściciela Serwisu. Informacja taka podana jest na podstronie danego produktu. 

§ 5. Ceny towarów i formy płatności

1. Ceny Towarów i Usług zamieszczone na stronie internetowej Serwisu są cenami brutto i zawierają podatek VAT oraz wszelkie inne składniki, takie jak np. cła.

2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów i Usług prezentowanych na stronach internetowych Serwisu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Towarów lub Usług, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.

3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

 1. przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Serwisu; na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać numer Zamówienia. Wysyłka zamówionego Towaru nastąpi po otrzymaniu przelewu;
 2. przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Serwisu za pośrednictwem systemu Tpay – na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać numer Zamówienia. Wysyłka zamówionego Towaru nastąpi po otrzymaniu przelewu.
 3. przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Serwisu za pośrednictwem systemu PayU – na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać numer Zamówienia. Wysyłka zamówionego Towaru nastąpi po otrzymaniu przelewu.

4. Dokonując zapłaty za Towar lub Usługę Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów rabatowych lub promocyjnych.

5. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura w wersji elektronicznej, wedle wyboru Klienta.

§ 6. Koszty i termin dostawy

1. Dostawa Towarów ograniczona jest do obszaru Unii Europejskiej i realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej, paczkomatów InPost, kuriera DPD.

3. Koszty dostawy podane są do wiadomości Klienta przed wysłaniem przez niego Zamówienia.

§ 7. Reklamacje dotyczące towarów

1. Wszystkie Towary dostępne w Serwisie są oryginalne, fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta.

2. Właściciel Serwisu odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Towaru lub Usługi zakupionych przez Klienta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować do Właściciela Serwisu na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Zgłaszając reklamację należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer Zamówienia, a także opisać powód składanej reklamacji.

5. Serwis zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej zgłoszenia.

§ 8. Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu

1. Właściciel Serwisu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu Internetowego i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, zgłaszanych przez Klientów.

2. Klient może poinformować Właściciela Serwisu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Serwisu poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. W wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji (w tym adres e-mail), a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu Serwisu.

4. Właściciel Serwisu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej wpłynięcia.

§ 9. Zwroty

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, w ciągu 14(czternastu) dni od dnia odebrania Towaru, lub w przypadku nabycia Usługi – w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, poprzez wysłanie na piśmie stosownego oświadczenia na adres siedziby Właściciela Serwisu, tj.: ul. Odrowążów 12/16, 41-506 Chorzów lub za pomocą adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Klient ma prawo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.

2. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Właściciel Serwisu niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej.

3. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego jest wyłączone w przypadku:

 1. świadczenia Usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej,
 2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
 3. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 4. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu oraz dostarczania prasy.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.

5. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży. Zwracany Towar należy przesłać na adres: Centrum Szkolenia Kadr Szymon Słoma, ul. Odrowążów 12/16, 41-506 Chorzów, Zwracany Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w transporcie.

6. Właściciel Serwisu dokona zwrotu wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży.

7. Właściciel Serwisu ma prawo wstrzymać się ze zwrotem wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy do czasu zwrotnego otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności które z zdarzeń nastąpi najpierw

8. Koszt odesłania Towaru do Właściciela Serwisu oraz jego opakowania pokrywa Klient.

§ 10. Pozostałe zasady korzystania z serwisu internetowego

1. W przypadku Usług możliwe jest Zamienienie na wniosek Klienta

2. Właściciel Serwisu w uzasadnionych przypadkach – z przyczyn losowych od niego niezależnych, zastrzega sobie możliwość zmiany terminu świadczenia takiej Usługi, jaką jest szkolenie, pod warunkiem jednakże, iż nowy termin świadczenia tejże Usługi ustalony zostanie wspólnie przez Właściciela Serwisu oraz Klienta.

3. W przypadku takiej Usługi jak szkolenie Klient, który nabył daną Usługę uprawniony jest do jednorazowej zmiany terminu jej świadczenia na inny, dostępny w ramach oferty Serwisu, pod warunkiem, iż zmiana taka zgłoszona zostanie Właścicielowi Serwisu na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. nie później niż na 14 dni przed pierwotnym (oryginalnym) terminem świadczenia Usługi, a także pod warunkiem, iż Właściciel Serwisu będzie dysponował wolnymi miejscami we wskazanym przez Klienta, nowym terminie świadczenia danej Usługi. Zmiana terminu świadczenia przez Klienta na inny jest objęta kosztami administracyjnymi w wysokości: 100 zł brutto za jednodniowe szkolenie, 200 zł brutto za dwudniowe szkolenie i 100 zł za każdy kolejny dzień szkolenia jeśli jest ono kilkudniowe. Nieobecność Klienta na szkoleniu równoznaczne jest z należytym jej wykonaniem (spełnieniem świadczenia) przez Właściciela Serwisu i powoduje wygaśnięcie po stronie Klienta wszelkich roszczeń o wykonanie przedmiotu Umowy, jako bezprzedmiotowych.

4. W przypadku takiej Usługi jak szkolenie Klient, który nabył Usługę uprawniony jest do wskazania innego uczestnika, który zamiast niego weźmie udział w danym szkoleniu, pod warunkiem jednakże, iż zmiana taka zgłoszona zostanie Właścicielowi Serwisu na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. nie później niż na 2 (dwa) tygodnie przed terminem świadczenia Usługi. W sytuacji, o której mowa powyżej, Klient, który zakupił daną Usługę traci prawo do jej świadczenia bezpośrednio na jego rzecz, w innym, późniejszym terminie.

5. W przypadku nieuczestniczenia w zakupionym szkoleniu, które się odbyło w terminie zakupionym przez Klienta, Klient traci możliwość wzięcia udziału w tym szkoleniu, chociażby Centrum Szkolenia Kadr organizowało nowe szkolenie. Centrum Szkolenia Kadr nie jest przy tym zobowiązane do zwrotu jakichkolwiek kwoty zgłoszonym uczestnikom.

6. Poprzez nieuczestniczenie w zakupionym wydarzeniu o którym mowa w punkcie 5 powyżej, należy rozumieć niestawiennictwo klienta do godziny od rozpoczęcia szkolenia. W tym przypadku Centrum Szkolenia Kadr nie jest zobowiązane do zwrotu jakiejkolwiek kwoty.

§ 11. Ochrona danych osobowych

1. Właściciel Serwisu jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego ze Serwisu Internetowego.

2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Klient, który dokonał rejestracji w ramach Serwisu ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać poprzez kontakt z Właścicielem Serwisu pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera Polityka Prywatności znajdująca się na stronie Serwisu.

§ 12. Postanowienia końcowe

1. Zdjęcia oraz wszelkie pozostałe materiały (w tym teksty, nagrania, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Serwisu są własnością Właściciela Serwisu lub zostały użyte przez niego za zgodą ich właścicieli. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody Właściciela jest nielegalne i zabronione zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, Nr 90, poz. 631).

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Serwisu a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Serwisu a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Serwisu.

4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 13. Regulamin szkoleń

Regulamin dotyczący szkoleń znajduje się pod adresem: www.beeactive.pl/dokumenty/regulamin_szkolen_beeactive_2022.pdf

Regulamin ważny od: 25 maja 2018r.

Aktualizacja: 24.04.2020r.

Oficjalni partnerzy

Head Oficjalny Partner Ziener Oficjalny Partner

Szymon Słoma - kontakt.